Barnevernsinstitusjonsutvalget: Dette er NHO Geneos viktigste innspill

Publisert

Reidar Holst Christensen, fagdirektør i NHO Geneo.

Barnevernsinstitusjonsutvalget har lagt frem sin NOU. NHO Geneo har underveis i arbeidet gitt innspill til hvordan man kan sikre et alle barn og unge får den hjelpen de har krav på.

Det regjeringsoppnevnte Barneverninstitusjonsutvalget la 26. oktober frem sin rapport. Utvalget har hatt som mandat å vurdere hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere det samlede tilbudet ut ifra barnas behov. 

NHO Geneo har undervegs i utvalgets arbeid gitt innspill til hvordan vi kan sikre at alle barn og unge som trenger det, får nødvendig og god hjelp fra barnevernet.  

- Vi har vært opptatt av å formidle erfaringer fra våre medlemmer som gir institusjonstjenester i barnevernet, og gi innstill til hvordan tilbudet kan bli bedre. Vi er glade for at utvalget har tatt med seg mange av våre forslag i den endelige rapporten, sier Reidar Holst Christensen, fagdirektør i NHO Geneo.  

- Våre viktigste innspill har vært at barn og unge i barnevernet må sikres nødvendig helsehjelp, at barrierene mellom barnevernet og øvrig helse- og omsorgstilbud må fjernes, og at det offentliges plikt til å sikre at det finnes nok tilbud til å hjelpe alle barna som trenger det må prioriteres, legger han til.  

- Må få den hjelpen de trenger med en gang 

Utvalget peker på at hyppige brudd og flyttinger for barna med de mest omfattende omsorgsbehovene er alvorlig og svært skadelig.   

- Barn må få den hjelpen de trenger med en gang, ikke oppleve å komme i tiltak som ikke har kompetanse eller kunnskap nok til å hjelpe dem. Det fører til omfattende belastninger for barna, sier Holst Christensen.  

- Våre medlemmer har i løpet av de siste 30 årene etablert spisskompetanse til å hjelpe nettopp disse barna. Disse har nå svært god kompetanse til å hjelpe barn og unge med spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, rusproblematikk, og adferdsproblematikk. Det er derfor svært alvorlig når barn, som en konsekvens av regjeringens arbeid for fjerne alle private aktører, ikke får nødvendig hjelp, påpeker han.  

Bekymret 

Holst Christensen påpeker at det er mye positivt som kommer frem i NOU-en til utvalget. Det er blant annet bra at det foreslås at alle barn som trenger det, skal få nødvendig helsehjelp. 

- Men vi er bekymret over at forsalget om at helseteam fra spesialisthelsetjenesten skal ta seg av helsetilbudet til barna. I ytterste konsekvens kan dette føre til en ytterligere oppstykking og fragmentering av tilbudet, sier fagdirektøren.  

- Det er viktig at barneverninstitusjonene er i stand til å gi et helhetlig tilbud, og som rommer behovene barna som bor der har. Det betyr at kunnskapen om psykisk helsehjelp må tilføres de ansatte i institusjonene. Forlaget om helseteam fra spesialisthelsetjenesten er bra, men det må komme i tillegg til tilbudet i institusjonene, legger han til.  

Nedbygging av kapasiteten 

For å sikre et godt barnevern er det avgjørende at det finnes nok egnede tilbud, at barns rett i henhold til barnevernloven, barnekonvensjonen og helselovgivningen ivaretas.  

- De siste årene har vi dessverre erfart en nedbygging av kapasiteten i institusjonsbarnevernet og en økning i antall barn og unge som ikke får den hjelpen de trenger. Dette må vi endre. Og for å få dette til, må det fremste målet være at det finnes nok tilbud, med nødvendig kunnskap og kompetanse til å hjelpe dem som trenger det, sier Holst Christensen.