Regjeringen går sammen med NHO Geneo: Skal kutte helsekøer

Publisert

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, og Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister. Foto: NHO Geneo.

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten har økt siden 2017. Nå tar regjeringen grep.

Mandag offentliggjorde helseminister, Jan Christian Vestre, venteløftet. Dette er et tiltak fra regjeringen for å kutte helsekøer. NHO Geneo (landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst) og landsforeningens medlemmer er blant aktørene som er invitert til å bidra til å kutte køene i spesialisthelsetjenesten.  

 - Jeg vil berømme helseminister, Jan Christian Vestre, og regjeringen som nå viser at de mener alvor i helsepolitikken, og virkelig vil handle for å redusere ventetidene i spesialisthelsetjenesten.  Sammen skal vi få ned helsekøene, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.  

Skal snu trenden 

Regjeringen, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Spekter, Virke, NHO Geneo, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF (heretter kalt partnerne), vil legge til rette for at ventetidene i sykehusene reduseres – både på kort og lang sikt. Det krever at alle arbeider sammen mot et felles mål om å sikre våre felles helse- og velferdstjenester.   

Partnerne vil jobbe sammen for å snu trenden i gjennomsnittlig ventetid i 2024 og sørge for en markant reduksjon i 2025 – slik at det legges til rette for å nå de langsiktige målene definert i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. 

Ledig kapasitet 

Regjeringen vil styrke sykehusbudsjettene for å sikre økt kapasitet og kortere ventetider. I revidert nasjonalbudsjett for 2024 foreslår regjeringen å styrke sykehusbudsjettene, som skal legge til rette for en ekstra innsats for å redusere ventetidene. 

- Det er viktig at vi nå ser fremover og fokuserer på de utfordringene vårt helsevesen står overfor. Helsekøene vi nå opplever er bare starten på det som kommer. Våre medlemmer har ledig kapasitet og vil gjerne bidra slik at regjeringen oppnår sine mål om å kutte helsekøer, sier Bekkemellem.  

Tiltak 

Foreløpig er det skissert tiltak som omfatter personell, innovasjon og digitale løsninger, og samarbeid mellom offentlige og private aktører.  

Partnerne er enige om en felles innsats innen fagområder som er kjennetegnet av ett eller flere av følgende kriterier:  

  • behandler pasienter med alvorlige tilstander og høy risiko for forverret helse ved lange ventetider 
  • mange pasienter på venteliste og/eller i forløp  
  • lange ventetider.  

Store forventninger 

- Vi ser frem til å bidra i dette arbeidet, og våre medlemmer er klare en kraftinnsats for å redusere ventetidene. De har både ledig kapasitet og nye, innovative måter å løse våre felles helsetjenester på.  Vestre viser med dette handlekraft, og jeg ser frem til videre samarbeide, sier Bekkemellem,  

- Men det er de konkrete løsningene, som vi har store forventninger til, som blir avgjørende fremover. Våre medlemmer kan bidra med kapasitet, kompetanse, kvalitet og innovasjon i hele pasientløpet og samhandlingen mellom spesialist og kommunehelsetjenesten.  

De regionale helseforetakene får et oppdatert oppdrag om å øke innsatsen for å redusere ventetidene når revidert nasjonalbudsjett 2024 er behandlet av Stortinget. 

Det avholdes møter mellom partnerne om lag annenhver måned for å vurdere og diskutere status i arbeidet. Første møte avholdes i juni 2024. 

Ventelistestatistikk fra Norsk pasientregister publiseres månedlig og legges til grunn for oppfølgingen. 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: