Ny undersøkelse: Sykepleiere vil ha valgfrihet

Publisert

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, og Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), under presentasjonen av funnene i undersøkelsen.

84 prosent av sykepleiere mener det er viktig for dem at yrket har ulike valgmuligheter for arbeidsgiver og arbeidstid. Høy arbeidsbelastning er en av de viktigste årsakene til at sykepleiere vurderer å slutte eller har sluttet i yrket.

- Sykepleiere ser verdien av valgmuligheter og innovasjon. Det er grunn til å være svært skeptisk til ønsket fra enkelte politikere om å tvinge dem som velger dette viktige yrket, til å jobbe kun i offentlig sektor, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

- Det offentlige skal være bærebjelken i helsevesenet, men vi trenger ideelle og private aktører også dersom vi skal klare å løse store utfordringer innen helse og velferd, sier Almlid.

- Jeg er ikke overrasket over funnene i denne undersøkelsen. Sykepleiere er som alle andre arbeidstakere, de ønsker ulike valgmuligheter av arbeidsgivere og arbeidstid. Nå må vi bort fra de ideologiske skyttergravene og komme med tiltak for hvordan vi skal sikre en best mulig helsetjeneste i årene som kommer, samt sikre at folk ønsker å søke seg til sykepleier-yrket, men også å bli i yrket, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo. 

Undersøkelse

Over 300 som enten jobber som sykepleiere, har jobbet som sykepleiere eller studerer til å bli sykepleier, har deltatt i en ny undersøkelse som er utført av Opinion på vegne av NHO. Sykepleierne er spurt om motivasjonen for å fortsette å jobbe som sykepleier, samt om å ta stilling til påstander om yrket basert på debatten om privat og offentlig helsevesen. NHO organiserer virksomheter som ansetter sykepleiere, og er opptatt av at Norge framover har nok helsearbeidere i både offentlig, ideell og privat sektor til å utføre viktige velferdsoppgaver. Som Helsepersonellkommisjonen peker på handler dette også om å sikre at vi har nok folk til å utføre alle av samfunnets oppgaver i en tid der det blir mer knapphet på arbeidskraft.

NHOs sykepleierundersøkese

Funn om påstander om yrket
  • 84 prosent svarer at det er viktig for dem at yrket har ulike valgmuligheter for arbeidsgiver og arbeidstid. Dette gir den høyeste scoren for påstandene.
  • 79 prosent svarer at sykepleieryrket gir dem mange karrieremuligheter i dag.
  • 71 prosent svarer at når både private, ideelle og det offentlige tilbyr helsetjenester gir det sykepleiere flere valgmuligheter når det gjelder arbeidssted og arbeidstider.
  • 55 prosent mener det er en fordel for sykepleieryrkets status at også private aktører leverer helsetjenester. Dette er nesten tre ganger så mange som de som mener det motsatte.
  • Det er færre som mener at private helsetjenester er en trussel mot vår felles helsetjeneste og at det offentlige skal stå for all tjenesteproduksjon, enn de som mener det motsatte.
  • Tre ganger så mange sykepleiere mener at private bidrar til innovasjon enn de som er uenig i dette.
  • 66 prosent mener negativ omtale i mediene bidrar til å svekke sykepleieryrkets status.

Se bildet i PDF-format

Funn om motivasjon

De spurte har også svart på spørsmål om hvordan de ser på å bli i yrket eller komme tilbake til yrket.

Her er riktignok antall respondenter lav og svarene må tolkes med forsiktighet. Sykepleiere som vurderer å slutte oppgir for høy arbeidsbelastning som viktigste årsak og for lav lønn som nest viktigste årsak.

- Nye teknologiske løsninger og smartere måter å jobbe på vil lette arbeidspresset for helsepersonell, og pasientene får bedre hjelp, sier Ole Erik Almlid.

Tidligere sykepleiere oppgir ukurante arbeidstider og for høy arbeidsbelastning som de to viktigste årsakene til at de sluttet. De oppgir høyere lønn, lavere arbeidsbelastning og mer kurante arbeidstider som grunner til at de kunnet komme tilbake til yrket.

En annen årsak til at sykepleiere slutter eller vurderer å slutte i jobben, er stadig flere oppgaver som normalt ikke løses av sykepleiere, som matlaging, servering, vask og rydding.

- Flere arbeidsgivere å velge mellom for helsepersonell kan bety større variasjon av både arbeidstid og organisering av arbeidshverdagen. Det gir også sunn konkurranse om lønn og betingelser, sier Almlid.

Sikre framtidas personell

De siste 20 årene har det blitt 40.000 flere over 80 år i Norge. Fra 2020 til 2040 blir det 250.000 flere. Helsepersonellkommisjonen uttalte i februar 2023 at å øke bemanningen ikke vil løse utfordringene vi står overfor. Norge har allerede den høyeste dekningen av sykepleiere pr. 1.000 innbyggere i EØS-området og at vi er blant landene med høyest dekning av leger pr. 1.000 innbyggere. Behovet for kyndig helsepersonell øker, samtidig som søkertallene til sykepleierutdanningen 12,5 % prosent lavere i år enn i fjor.

- Vi står overfor store utfordringer og er nødt til å løse oppgaver annerledes framover, sier Almlid.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: