NHO Geneo strategi

Her kan du lese mer om NHO Geneos visjon, verdier og målsettinger.

NHO Geneos visjon, verdier og målsettinger

NHO Geneos visjon er å samarbeide for fremtidens helse- og velferdsløsninger. For å realisere denne visjonen, er oppdraget klart: Ved å forene kreftene innen helse- og velferdssektoren og samarbeide med hele NHO-fellesskapet, skal vi bidra til å skape lønnsomme medlemsbedrifter som aktivt adresserer samfunnets helse- og velferdsutfordringer. Dette innebærer å levere politisk påvirkning, oppnå gjennomslag i forhandlinger og tilby attraktive medlemstjenester.

Formål

Visjonen og oppdraget er forankret i vårt formål, som understreker at NHO Geneo er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk forening. Vi dekker hele verdikjeden innen privat helsenæring, velferd og oppvekst, fra forskning og utvikling til tjenestelevering. Dette omfatter alt fra oppveksttjenester til helsetjenester, og fra livsvitenskap til forebyggende og helsefremmende tiltak. Foreningen arbeider for å fremme innovasjon og bærekraftige rammevilkår som bidrar til økt vekst og konkurransekraft for våre medlemsvirksomheter i Norge.

Bidrag til bærekraftige samfunn og medlemsbedrifter

NHO Geneo har som mål å bidra til å skape bærekraftige samfunn og medlemsbedrifter. Dette oppnås gjennom medlemsbedriftenes engasjement i å forbedre helse- og velferdstjenester, sikre en velferdsstat som kan bestå over generasjoner, opprettholde et attraktivt, anstendig og ansvarlig arbeidsliv, samt fremme innovasjon og verdiskapning som støtter mangfoldet av kompetanse, arbeidsplasser og samfunn.

Vi jobber med hele livsløpet

Privat helsenæring, velferd og oppvekst spiller en avgjørende rolle i å møte samfunnets utfordringer i årene som kommer. Dette inkluderer behovet for å tilpasse helse- og velferdstjenester til demografiske endringer og et nytt sykdomsbilde, samt investere i forebyggende tiltak og medisinsk forskning. En styrket satsing på barn og unges behov er også nødvendig, sammen med en helhetlig tilnærming til livsløpet.

Bidra til et bærekraftig velferdssamfunn

Samtidig som vi står overfor økonomiske utfordringer i Norge, må velferdsstaten utvikles videre. Gjennom innovasjon, samarbeid og nye metoder kan private virksomheter spille en nøkkelrolle i å bygge et bærekraftig velferdssamfunn for fremtiden. Vi skal tilby tjenester som møter brukernes behov og konkurrere om å gjøre dem stadig mer effektive og treffsikre.

NHO Geneo vil arbeide for å synliggjøre og anerkjenne medlemmenes samfunnsbidrag, styrke omdømme og tillit, forbedre rammevilkår og utvide markedsmuligheter. Vi vil fremme ansvarlig drift som skaper trygge arbeidsplasser og jobbe sammen med medlemmene for å utvikle grønne verdikjeder som har positive virkninger for samfunnet og miljøet.

Som en møteplass for virksomheter og en del av et felles økosystem, vil NHO Geneo fortsette å fremme det bærekraftige samfunnet og medlemsbedriftenes interesser. Bærekraft skal være en integrert del av alt vi gjør, fra vår politikk til vår organisasjonsdrift. Vi er åpne for å håndtere utfordrende dilemmaer og diskusjoner, og vil alltid forankre våre løsninger i vårt mål om å bidra positivt og ansvarlig til samfunnet.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: