Vedtekter

Vedtekter for NHO Geneo.

Last ned her (PDF)

1 Navn

Foreningens navn er NHO Geneo. Foreningen har sitt sete i Oslo. Foreningen er en selvstendig medlemssammenslutning og en egen juridisk person.

2 Formål

Foreningen er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk forening, som dekker hele verdikjeden for privat helsenæring, velferd og oppvekst. Fra forskning, utvikling, produksjon og teknologi til tjenester og behandling.  Det inkluderer alle berørte deler, fra oppvekst, velferdstjenester, helsetilbud og livsvitenskapsområdet til forebyggende og helsefremmende virksomhet.

Foreningen skal fremme en innovativ og bærekraftig velferd, verdiskapende rammevilkår, økt vekst og konkurransekraft for sine medlemsvirksomheter i Norge, herunder kunne tilby tjenester.

Foreningen skal være tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon som landsforening.

3 Medlemskap

Medlemmer av foreningen kan være norske og utenlandske juridiske personer med virksomhet i Norge.

Medlemmer av foreningen skal være medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon.

Foreningens styre avgjør søknader om medlemskap. Styret kan delegere avgjørelser til daglig leder.

Utmelding av foreningen gjøres skriftlig med minst seks måneders skriftlig varsel. Medlemskap opphører 31. desember, men tidligst minst to kalenderår etter at medlemmet ble medlem. Styret kan gjøre unntak i særlige tilfeller.

Medlemmer skal etterleve foreningens vedtekter og vedtak truffet lovlig av generalforsamlingen eller styret.

Styret kan suspendere et medlem fra å stemme på førstkommende generalforsamling, hvis medlemmet ikke har betalt forfalt kontingent før generalforsamlingen eller har krenket foreningen ved mislighold.

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem fra foreningen hvis medlemmet har krenket foreningen ved vesentlig mislighold eller medlemmet ikke lenger oppfyller vilkårene for medlemskap.

Styret skal sørge for forsvarlig behandling av saker om suspensjon eller eksklusjon, herunder gi medlemmet rett til å uttale seg før vedtak blir truffet.

4 Kontingent

Generalforsamlingen fastsetter kontingenten for kommende kalenderår.

For kalenderårene til og med 2024 fastsetter styret kontingenten. Generalforsamlingen kan fastsette retningslinjer.

5 Bransjeforeninger

Styret avgjør om det skal opprettes bransjeforeninger, som skal være åpne for medlemmer i landsforeningen innenfor samme bransje. Styret kan bestemme at et medlem skal delta i en bransjeforening.

Bransjeforeninger kan være egne juridiske personer, organisert som foreninger med vedtekter, styre og daglig leder.

Medlemskap i en bransjeforening er betinget av medlemskap i landsforeningen. Styret i landsforeningen kan i enkelttilfeller gjøre tidsavgrenset unntak fra dette.

Bransjeforeninger skal underrette styret i landsforeningen om betydelige beslutninger, før endelig beslutning treffes, herunder tilsetting av daglig leder.

6 Generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen utøver medlemmene den øverste myndighet i foreningen.

Medlemmer deltar ved representanter, som har rett til å delta og ta ordet på generalforsamlingen. Et medlem kan avgi stemme ved kun én representant.

Et medlem som er morselskap anses for å ha fullmakt til å stemme på vegne av datterselskaper som er medlemmer, med mindre datterselskaper skal avgi stemmer selv.

Et medlem kan stemme på vegne av et annet medlem, med skriftlig fullmakt som gjelder for den aktuelle generalforsamlingen.

Medlemmer avgir stemmer slik, basert på årsverk:

 • Inntil 50 årsverk gir én stemme
 • Fra 50 tom. 250 årsverk gir to stemmer
 • Fra 250 tom. 500 årsverk gir tre stemmer
 • Fra 500 årsverk gir fire stemmer

I tillegg avgir medlemmer stemmer slik, basert på omsetning:

 • Inntil 50 mill. kroner gir én stemme
 • Fra 50 tom. 250 mill. kroner gir to stemmer
 • Fra 250 tom. 500 mill. kroner gir tre stemmer
 • Over 500 mill. kroner gir fire stemmer

Én juridisk person regnes i denne sammenheng som ett medlem.

Det kan avgis maksimalt 40 stemmer i alt, for juridiske personer som inngår i et og samme konsern.

Styret bestemmer om generalforsamlingen skal holdes fysisk eller digitalt. Medlemmer har alltid rett til å delta digitalt.

Styreleder og daglig leder har rett og plikt til å delta på generalforsamlingen og har rett til å ta ordet. Andre styremedlemmer har rett til å delta og til å ta ordet.

Medlemmer som deltar på generalforsamlingen, kan kreve at styremedlemmer eller daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om de sakene generalforsamlingen skal behandle. Hvis opplysningene ikke er tilgjengelige på generalforsamlingen, skal de gjøres tilgjengelige for dem som deltok på generalforsamlingen, senest to uker etter generalforsamlingen.

7 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes årlig, senest 31. mai.

Styret skal kalle inn medlemmene med minst to ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal bestemt angi de sakene generalforsamlingen skal behandle. Sammen med innkallingen skal styret sende ut saksdokumentene.

Styret og medlemmer kan kreve at generalforsamlingen behandler bestemte saker. Styret foreslår kandidater ved valg til valgkomiteen, i en innstilling som skal inngå i saksdokumentene. Saker må meldes skriftlig til styret senest fire uker før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt. Den som åpner møtet, skal opprette fortegnelse over medlemmer som deltar og over de representantene som kan stemme på vegne av medlemmene.

Generalforsamlingen skal behandle de sakene som følger av innkallingen, blant annet:

 • Valg av møteleder
 • Godkjenning av foreningens regnskap, styrets årsberetning og revisors beretning
 • Valg av representanter til styret, herunder leder og eventuelt nestleder
 • Valg av medlemmer til valgkomiteen
 • Valg av revisor

Generalforsamlingen kan ikke behandle andre saker enn dem som er ført opp i innkallingen, med mindre det følger av vedtektene at en sak skal behandles.

Generalforsamlingen treffer vedtak med alminnelig flertall av de stemmene som er avgitt, med mindre annet går frem av vedtektene. Blanke stemmer regnes som ikke avgitt. Ved stemmelikhet skal møteleders stemme telle dobbelt.

Ved valg av styrerepresentanter regnes de som får flest stemmer, som valgt. Ved like stemmetall avgjøres valget ved loddtrekning.

Møteleder skal sørge for at det blir ført protokoll fra generalforsamlingen. Møteleder skal underskrive protokollen sammen med én av de fremmøtte representantene. Protokollen skal være tilgjengelig for medlemmene.

8 Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan kalle inn medlemmene til ekstraordinær generalforsamling for behandling av bestemt angitte saker. Medlemmer som utgjør en tidel av alle medlemmer kan kreve at styret kaller inn til ekstraordinær generalforsamling for behandling av bestemt angitte saker.

Bestemmelsene i punkt 6 og 7 gjelder så langt de passer.

9 Valgkomité

Generalforsamlingen skal velge en valgkomité, som skal bestå av minst tre og maksimalt fem medlemmer. Generalforsamlingen kan velge varamedlemmer, også personlige.

Generalforsamlingen skal velge leder av valgkomiteen. Medlemmer velges for to år av gangen. Generalforsamlingen kan fastsette kortere funksjonstid.

For opphør av verv som medlem, gjelder det samme som for styret.

Valgkomiteen skal:

 • Foreslå representanter til styret, herunder leder og eventuelt nestleder, som ikke blir utpekt av bransjeforeninger
 • Foreslå revisor

Valgkomiteen skal sende forslagene til styret i så god tid at de kan sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamling.

Generalforsamlingen kan fastsette retningslinjer for valgkomiteen.

10 Styret

10.1 Styrets sammensetning

Foreningen skal ha et styre med minst fem og maksimalt ni medlemmer. Hver bransjeforening kan utpeke ett styremedlem og eventuelt personlig varamedlem.

Generalforsamlingen velger de øvrige styremedlemmene, herunder styreleder og eventuelt nestleder. Generalforsamlingen kan velge varamedlemmer, også personlige. Et styremedlem kan bare være ansatt eller sitte i styret, i ett og samme medlem.

Styrerepresentantene (medlemmer og varamedlemmer) velges og utpekes for to år. Generalforsamlingen kan fastsette kortere funksjonstid for valgte representanter. En person kan ikke være styremedlem i mer enn seks år sammenhengende. Verv som styreleder eller nestleder regnes ikke med.

Styrerepresentanter skal være ansatt i eller sitte i styret i et medlem. Vervet som styrerepresentant opphører når dette forholdet opphører.

Ved opphør av styreverv der det ikke er valgt personlig varamedlem for styremedlem, skal styret peke ut et nytt styremedlem eller kalle inn til generalforsamling for valg av nytt styremedlem, som valgkomiteen i tilfelle forbereder. Ved opphør for et styremedlem som er utpekt, utpeker vedkommende bransjeforening nytt styremedlem.

10.2 Styrets oppgaver

Styret skal

 • ivareta foreningens formål
 • stå for forvaltningen av foreningen og lede virksomheten i foreningen i tråd med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen
 • sørge for forsvarlig organisering av foreningens virksomhet
 • holde seg orientert om den økonomiske utviklingen i foreningen og påse at det blir ført kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen

10.3 Styrets saksbehandling

Styreleder skal sørge for behandling av de saker som hører under styret. Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Styret behandler saker på den måten det mener er hensiktsmessig. Styreleder leder saksbehandlingen. Har styreleder og nestleder forfall, velger styret hvilket av styremedlemmene som skal lede behandlingen.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i saksbehandlingen og til å uttale seg, hvis ikke styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

Styret kan behandle saker når flere enn halvparten av styremedlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller stemmen fra den som leder behandlingen dobbelt.

Den som leder behandlingen skal sørge for at det blir ført protokoll fra styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid, deltakere, saksbehandlingsmåte og de vedtak som er truffet. Er vedtak ikke enstemmige, skal det opplyses om hvem som har stemt for og imot.

Protokollen skal underskrives av den som leder behandlingen og være tilgjengelig for styremedlemmene.

11 Daglig leder

Foreningen kan ha en daglig leder. Styret tilsetter og avsetter daglig leder.

Daglig leder skal stå for den daglige ledelsen av foreningen.

Daglig leder er underordnet styret og skal følge de påleggene og retningslinjene styret gir.

12 Revisor

Foreningens regnskap og årsberetning skal revideres av revisor.

Revisor velges for ett år av gangen.

13 Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Forslag til endring av vedtektene skal gå frem av innkallingen til generalforsamling.

14 Oppløsning

Foreningen kan oppløses ved vedtak i generalforsamling med 3/4 flertall av de avgitte stemmene.

Forslag til oppløsning av foreningen skal varsles medlemmene skriftlig minst seks uker for generalforsamlingen skal holdes.

Etter vedtak om oppløsning, skal styret sørge for at kreditorer får dekket sine krav.

Medlemmene i foreningen har ikke rett til å få utbetalt eller på annen måte få tilgang til noe av midlene etter at kreditorene er dekket.

Gjenværende midler skal gå til det samme eller lignende formål som foreningens formål, slik generalforsamlingen bestemmer. Er dette ikke mulig, skal midlene i stedet gå til et allmennyttig formål, slik generalforsamlingen bestemmer.

*  * *

Fastsatt ved stiftelsen 29. mars 2022. Endret av ordinær generalforsamling 30.05.2023.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: