Revidert nasjonalbudsjett: Frykter konsekvensene

Publisert

Grete Karin Berg, næringspolitisk direktør i NHO Geneo.

NHO Geneo er positive til styrking av forsyningssikkerhet for legemidler og medisinsk utstyr, men er kritiske til regjeringens kutt i barnevernssektoren.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke det statlige barnevernet med 260,6 millioner kroner. Det foreslås 60 mill. kroner til økt fremdrift i arbeidet med å øke kapasitet og kvalitet i statlige barnevernsinstitusjoner, en omstilling som også legger grunnlaget for ideell vekst og en gradvis utfasing av kommersielle aktører.

- I en tid der det er et stort behov for barnevernstjenester er det ikke bra at regjeringen vil gå vekk fra det gode offentlig - private samarbeidet om løsninger som bidrar til å dekke behovet rundt i hele landet. Dette vil fjerne fungerende tilbud til de mest sårbare barna, uten at det er bygget opp tilstrekkelig kapasitet i de foretrukne eierformene, sier Grete Karin Berg, næringspolitisk direktør i NHO Geneo. 

- Må føre til økt forskning

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse slås sammen, og Statens legemiddelverk styrkes og endrer navn til Direktoratet for medisinske produkter. Helse- og omsorgsdepartementet har foretatt en gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Hovedmålet er effektiv ressursbruk og avklaring av roller og ansvar mellom etatene, og arbeidsfordelingen mellom etatene og Helse- og omsorgsdepartementet, skriver regjeringen. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2024. Helse- og omsorgsminister presiserer at målet ikke er å redusere den totale ressursbruken, men å oppnå gevinster som: 

  • Bedre støtte til kommunene 
  • Bedre utnyttelse av helsedata 
  • Tettere kobling mellom digitaliseringsarbeidet og tjenesteutviklingen 
  • Styrke forsyningssikkerheten for legemidler og medisinsk utstyr 
  • Bedre grunnlaget for avgjørelser for innføring av legemidler og medisinsk utstyr 
  • Bedre samspill mellom folkehelsearbeidet og arbeidet i helse- og omsorgstjenestene 

- NHO Geneo forventer at denne omorganiseringen vil føre til økt forskning, som igjen vil gi gevinster i form av bedre pasientbehandling, økt næringsutvikling, og en mer effektiv styring av helsetjenesten, sier Berg. 

Les mer om forslaget på LMIs sider. 

Etterlengtet tiltak

Regjeringen foreslår å sette av 15 millioner kroner på Innovasjon Norges budsjett for å opprettholde fremdrift i utviklingen av prosjektet En vei inn. Innovasjon Norge leder arbeidet med å utvikle den digitale løsningen «En vei inn», som skal forenkle og styrke brukervennligheten for bedrifter i kontakt med det næringsrettede virkemiddelapparatet.

- Dette er et viktig og etterlengtet tiltak for en enklere hverdag for bedriftene, ikke minst også for de mange små og mellomstore bedriftene vi har i helsenæringen, velferd og oppvekst. Dette tiltaket kan også bidra til mer investeringer i forskning, utvikling og produksjon, sier Berg. 

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: