Statsbudsjettet: Dette forventer NHO Geneo

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.

Det må investeres mer i forebyggende helse, rehabilitering, medisinsk utstyr, tiltak for å kutte helsekøer og det må sikres økonomisk likebehandling av barnehager. Det er noen av sakene NHO Geneo forventer regjeringen legger vekt på i statsbudsjettet.

Regjeringen Støre legger fredag denne uken frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2024. NHO Geneo, landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst, forventer at regjeringen tar tak i de store utfordringene vi ser i helsetjenesten.  

- Det er en krevende tid for mange. Det er det også i vårt felles helsevesen. Helsekøene øker, det er opprør blant leger, vi har en fastlegekrise, investering i medisinsk utstyr blir nedprioritert og det er mangel på helsepersonell. Vi er på full fart inn i det jeg frykter kan bli en krise, hvis vi ikke tar grep, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.  

Tøffere økonomiske prioriteringer

Helsepersonellkommisjonen har i NOU 2024:4 beskrevet hvordan demografiske utfordringer i årene frem mot 2040 påvirker behovet for helse- og velferdstjenester og økt behov for helsepersonell. Både primær- og spesialisthelsetjenesten vil i årene framover preges av en betydelig demografisk utvikling, store omstillingsbehov og begrenset tilgang på kvalifisert helsepersonell.  

- Det blir tøffere økonomiske prioriteringer parallelt med knapphet på personell og kompetanse, og et behov for å sikre bærekraft, forklarer Bekkemellem. 

- Ledig kapasitet blir ikke utnyttet

NHO Geneo er opptatt av å sikre en sterk offentlig velferdsstat. For at det skal være mulig også i fremtiden, blir det avgjørende å ha et tett samarbeid med de private aktørene, slik at man unngår et todelt helsevesen.  

- Et viktig virkemiddel for å unngå todeling, er en god felles helsetjeneste med begrensede køer og ventetider over hele landet. Våre medlemmer står klare til å bidra med nettopp dette, men dessverre blir ikke denne kapasiteten utnyttet nok av det offentlige, sier Bekkemellem.  

- Jeg forventer at regjeringen kommer med løsninger på hvordan de skal løse de store utfordringene. Det må være tydelige signaler og prioriteringer, noe jeg savner fra den sittende regjeringen, sier hun.  

Dette forventer NHO Geneo 

Økonomisk likebehandling av barnehager 

Regjeringen kom vinteren 2023 med en ny strategi for barnehagesektoren. For å realisere denne strategien, må tilskuddsmodellen for barnehagene endres. Dagens tilskuddsmodell treffer ikke godt nok de reelle kostnadene for private barnehager. Det er av avgjørende betydning at en revidert finansieringsmodell bygger på hva en barnehageplass faktisk koster.  En ny modell bør være bærekraftig, stimulere til kvalitet og langsiktig eierskap. Regjeringen ønsker å sikre jevnere kvalitet i alle landets barnehager, og at kommunene kan stille strengere lokale krav enn de nasjonale kravene. Det siste forutsetter at satsningen er finansiert for barnehagene uavhengig av eierskap. Foreldrenes valgfrihet er et viktig prinsipp som må ivaretas innenfor regjeringens politikk for finansiering og styring av barnehagene. 

NHO Geneo forventer:  

  • At regjering bevilger midler til barnehagesektoren for å dekke de reelle kostnadene for hva en barnehageplass koster, herunder reelle pensjonskostnader, bemanningsnorm, pedagogtetthet og kapitaltilskudd.  
  • At (økonomisk) likebehandlingsprinsippet ligger til grunn for tildeling av tilskudd i sektoren.   

Tiltak for å kutte helsekøer 

Sykehusbudsjettet vil trolig øke for å dekke økende behov, kostnad og prisvekst. Men det må også legges opp til å bygge en helse- og velferdsnæring som kan bidra til å finne nye måter å løse oppgavene våre på. Private aktører står klare for å bidra til å kutte helsekøer, det være seg forebyggende helse, behandling, omsorg og rehabilitering. Et sterkere offentlig/privat samarbeid på dette området, kan også bidra positivt for reduksjon i behandlingstider, rehabilitering og helsekø.  

NHO Geneo forventer:  

  • Tiltak for å kutte helsekøer gjennom økt samarbeid med private aktører, eksempelvis gjennom øremerking av midler i sykehusbudsjettene.  
  • Regjeringen sikrer at helseforetakene har rammer til å kompensere/prisjustere avtalene i tråd med reell pris og kostnadsvekst i avtalene med private avtalepartnere.  
  • Avsatte midler til forebyggende helse for å kutte helsekøer og sykefravær, for eksempel refusjonsordning for trening på grønn resept og legger til rette for videre samarbeid med private innen rehabilitering. 
  • Avsatte midler til å starte opp arbeid som leder til en rehabiliteringsreform.   

Konkurranse på like vilkår 

Regjeringen vil ifølge Hurdalsplattformen videreutvikle samarbeidet med ideelle aktører innen helse- og omsorgssektoren, og argumenterer også for å favorisere ideelle aktører i anbud og utviklingsplaner. Dette har vi sett i reell politikk der det fra 1. juli ble forbudt for kommuner å inngå avtaler med private aktører innen fosterhjem.  Dette er en politikk vi vil sterkt advare mot. Ideelle og øvrige private aktører leverer i dag ulike typer tjenester til det offentlige og har spesialisert seg med ulike kompetanse og kapasitet. NHO Geneo mener kvalitet og innhold i tjenestene er viktigst, ikke eierskap som avgjørende premiss. Dette vil også gi offentlig sektor best forutsetninger for å sikre tjenester av høy kvalitet til en samfunnsmessig fornuftig kostnad.  

NHO Geneo forventer:  

  • Vi forventer at bevilgningene til helseforetakene og kommunesektoren brukes til å videreføre allerede inngåtte eller inngå nye avtaler med private aktører, fremfor å gjøre alle oppgaver i egenregi.   

Tiltak for modernisering av medisinsk utstyr 

Medisinsk utstyr er en viktig innsatsfaktor og representerer helt nødvendige verktøy, hjelpemidler og forbruksmateriell som er avgjørende for en verdensledende helse- og omsorgstjeneste. Helsepersonellkommisjonen peker på potensialet medisinsk utstyr og automatisering har med tanke på effektivisering, demografisk utvikling og færre helsepersonell per pasient. Dette vil medføre et stort behov for innovative løsninger, et tetter samarbeid mellom sykehusene leverandørene og en økt forståelse av hvordan invasjoner og moderne medisinsk utstyr kan effektivisere driften av sykehusene. 

Samtidig er det store utfordringer med medisinsk utstyr på norske sykehus. Riksrevisjonen gjennomførte i 2021 en revisjon av tilstanden til helseforetakenes medisinsk-tekniske utstyr (MTU). Rapporten ga tydelige og dels alvorlige funn. Rapporten viser at tilstanden på MTU-parken på norske sykehus er for dårlig. For å realisere potensialet som ligger i investering i medisinsk utstyr, er det behov for en nasjonal strategi.  

NHO Geneo forventer:  

  • Regjeringen starter opp et arbeid som leder ut i en nasjonal strategi for medisinsk utstyr. 
  • Det foretas en statlig særfinansiering og oppgradering av medisinsk utstyr.   
NHO inviterer til medlemswebinar om statsbudsjettet 9. oktober. Se mer her.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: