Barnehageenighet: - Avgjørende at de legger til grunn økonomisk likebehandling

Publisert

Det er bred politisk enighet med mål om å lande et barnehageforlik.

Alle stortingspartiene sender i dag brev til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med innledende samtaler om et mulig nytt barnehageforlik.

- Det er positivt at man har fått til en bred politisk enighet med mål om å lande et barnehageforlik. Nå er det viktig at bredden i arbeidsgiverforeningene blir godt representert i videre forhandlinger om et nytt forlik, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo. 

I brevet som partiene sender til Kunnskapsdepartementet, at de legger til grunn at kommunale og private barnehagetilbud skal likebehandles.

- Dette er en forutsetning for at man kan lande et barnehageforlik på sikt, at man får et likeverdig barnehagetilbud som sikrer barnets beste, at kvaliteten blir best mulig og at foreldrene får valgfrihet. Et forlik må også sørge for at gode rammebetingelser for ansatte på tariff og pensjon blir ivaretatt, sier Bekkemellem.

- Det må ikke legges opp til forskjellsbehandling i bredden av aktører som i dag utgjør det totale barnehagetilbudet i dag. En konsekvens av dette vil være mindre valgfrihet for foreldre, mindre mangfold i sektoren og i ytterste konsekvens en forskjellsbehandling av barn som går i kommunale og private barnehager. Alle barn har rett til et likeverdig barnehagetilbud. Vi må ha alle eierformer med, store og små, for å sikre et nytt barnehageforlik, sier hun. 

- Dette er viktig for å ivareta barnehagesektorens betydning for å forebygge negative utviklingstrekk i samfunnet, spesielt rettet mot barn og unge, sier Bekkemellem. 

- Når det kommer til rammebetingelser, så er det er barnehagen som har best kunnskap om barnehagedriften, herunder hva som kreves i forhold til barnegruppen, foreldre og foresattes behov og ønsker, konkurransesituasjonen i markedet og kvaliteten i barnehagetilbudet, kvaliteten i bygg og derfor er den rette til å vurdere hvordan inntekt blir brukt til barns beste, sier hun. 

Her kan du lese enigheten

  • Tone Mila
  • Fagsjef for barnehager

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: