Dom i Oslo tingrett: Espira og PBL vant frem om pensjonsutgifter

Publisert

Kostnadsdekning av pensjon for private barnehager føyer seg inn i rekken av omdiskuterte endringer som har blitt gjort av myndighetene, og som har ført til at driftsmarginene har blitt lavere for de private barnehagene siste årene.

I dag er lovverket slik at kommuner skal gi et pensjonspåslag for pensjonsutgifter til private barnehager. Det er imidlertid noen barnehager som har så høye pensjonsutgifter at pensjonspåslaget ikke dekker dem. Disse barnehagene kan søke til kommunen om å få dekket sine pensjonsutgifter. 

For å ha krav på å få dekket pensjonsutgiftene utover pensjonspåslaget, må barnehagen ha brukt mer på pensjon per heltidsstilling enn det som dekkes gjennom tilskuddet fra kommunen. 

Private ordinære barnehager har bare krav på å få dekket pensjonsutgiftene dersom pensjonsavtalen er inngått før 1. januar 2019. 

Kommunene sier nei 

Flere kommuner har sagt nei til barnehagenes søknader om tilskudd til pensjon med begrunnelse i at PBLs pensjonsavtale, som ble innført 1. januar 2020, kunne holdes utenom søknadsordningen. 

I 2022 var det 755 PBL-barnehager som ikke fikk dekket pensjonsutgiftene over det ordinære tilskuddet. I 2023 sendte 508 barnehager inn søknad, hvorav kun 128 barnehager fikk innvilget søknadene. 

Derfor valgte PBL med Prestebakke naturbarnehage i Halden, Espira Solkroken i Sveio kommune og Espira Veldetun i Karmøy å ta saken til retten.  

Hva omhandler saken? 

Et viktig moment i rettssaken, er om den "nye" barnehagepensjonen gjør at det blir høyere utgifter til pensjon. Ansatte født i 1967 eller tidligere har ytelsespensjon, dette gjør at barnehager med eldre ansatte vil ha høyere utgifter i en periode. Dermed er det ikke alle pensjonskostnadene som hører til den nye ordningen med hybridpensjon. 

Engangskostnadene som kom i forbindelse med omdanningen av pensjonsavtalen, skal dekke administrasjon og forvaltning av utbetalingen. Det gjorde den ikke, og dette har vært viktig for avslagene til Espira-barnehagene. 

14. mars falt dommen i Oslo tingrett. PBL og barnehagene fikk medhold. Kommunene og statsforvalterne har ikke likebehandlet de private barnehagene med de kommunale i de aktuelle kommunene, slik barnehageloven krever. Dommen belyser hvor viktig rettsvern private barnehager har gjennom barnehagelovens §19 om likebehandling av offentlige og private barnehager.

Dette belyser nok en gang hvor viktig barnehagelovens §19 er for private barnehager, og hvordan denne sikrer likebehandling av alle barnehager. Dette er et viktig moment i regjeringens nye forslag til endringer i barnehageloven, og er noe blant annet kommunene, sammen med NHO Geneo, er tydelige på at regjeringen ikke kan fjerne.  

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: