Publisert

Slik økes kvaliteten i fosterhjem

Viktigst for å få flere til å bli fosterforeldre er rekruttering som skjer gjennom private nettverk, viser rapport som Rambøll har gjort på oppdrag for NHO Service og Handel.

Rapporten tar for seg: Kvaliteten på private fosterhjemstilbud • Hvordan er private leverandørers oppfølging av fosterforeldre og -barn og hva er betydningen av denne oppfølgingen for fosterforeldre og -barn? • Hva er betydningen av private fosterhjemstilbud for relevante aktører og brukere, og hvordan ville situasjonen sett ut uten private leverandører? • Hvordan er rammebetingelser for private leverandører (vs. offentlige)? • Hvordan er samarbeidet med Bufetat og hvordan fungerer firepartsavtalen og dagens rolle- og ansvarsfordeling? • Hvordan fungerer prismatrisen? • Hvordan er involverte aktørers kompetanse og kapasitet til å utøve sine roller og til det beste for barna? • Hva er utfordringer og forbedringsmuligheter i et bruker- og fremtidsrettet perspektiv?.

Rambøll har gjort en kartlegging av det private fosterhjemstilbudet på oppdrag for NHO Service og Handel. De medlemsbedriftene som er undersøkt er Aleris Ungplan, Humana AS, Aberia Ung, Team Olivia (dvs. Connexa og Vesterled), Næromsorg Sør og Rena Familie- og ungdomssenter. Undersøkelsen ble utført i 2017-18.

Rapporten kartlegger kvaliteten i det private fosterhjemstilbudet og har særlig fokus på forbedringsarbeid.

Over 50.000 barn

I 2016 var det 54.620 barn og unge i alderen 0-22 år som fikk hjelp fra barnevernet. Flertallet av barna (60 prosent) som kommer i kontakt med barneverntjenesten, mottar hjelpetiltak i hjemmet. 40 prosent eller nær 22.000 av barna er plassert utenfor eget hjem – i fosterhjem, barnevernsinstitusjon eller i bolig med oppfølging. I 2015 var det nær 15.000 barn som var plassert utenfor hjemmet. 78 prosent av disse levde i fosterhjem, som er ryggraden i barnevernet i Norge. Det er et stort og økende behov å få familier til være forsterfamilier. 

Slik fungerer systemet

Viktigst for å få flere til å bli fosterforeldre er rekruttering som skjer gjennom private nettverk, viser rapporten.

Rapporten viser hvordan systemet med fosterhjem fungerer. For å være en fosterfamilie trenger du opplæring, støtte og oppfølging. En slik bistand kan du få fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), fra kommunen eller fra kommersielle eller ideelle aktører. Denne rapporten tar for seg bedrifter som er medlem av NHO Service og Handel som organisere både komeriselle og ideelle virksomheter innen barnevern. Fosterhjem gjør at færre bor i institusjon, og det sparer samfunnet for betydelig beløp og det er ofte den løsning som regnes som best for barnet.

De mest krevende barna

Det private barnevernet tar seg av de mest krevende barna. Det gjør at i hele 69 prosent av tilfellene er en eller begge foreldrene i fosterhjem blitt frikjøpt. De mest krevende barna har betydelig skoleproblemer, og har problemer med å få og beholde venner. Alle de private leverandørene beskriver det samme bildet. Barn og unge som plasseres i private fosterhjem har store utfordringer. Det kan være barn med flere diagnoser og sammensatte behov. Det er barn/unge med store traumer, tilknytningsvansker, store relasjonelle og emosjonelle utfordringer, rus, selvskading og selvmordsfare. I tillegg har mange av barna flere brudd i fosterhjem bak seg, før de kommer til det private fosterhjemmet.

Konklusjoner: Dette fungerer bra
  • Det private fosterhjemstilbudet er viktig, både for kapasitet og kvalitet.
  • Kvaliteten på det private fosterhjemstilbudet er stort sett god.
  • Tett og god oppfølging er viktig, og fosterforeldrene er stort sett fornøyd med oppfølgingen de får.
  • Nettverk er den mest effektive rekrutteringsstrategien.
  • Samarbeidet mellom Bufetat og private leverandører er bra.
Konklusjoner: Dette kan bli bedre
  • Mangel på tillit mellom partene kan hindre barnets beste.
  • Kontroll- og rapporteringsrutiner kan komme i konflikt med innovasjon og tjenesteutvikling.
  • Prispress kan utfordre kvaliteten på tilbudet som gis.
  • Fosterhjemsstatistikken bør bli bedre for å sikre rett tiltak og oppfølging.
  • Oppfølging og veiledning er (svært) viktig for å beholde og rekruttere fosterhjem, men det er ulike perspektiver på hvor mye og hva som er nødvendig.

Se Rambølls kortversjpn

Se hele rapporten

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: