Ny analyse av kvalitet ved sykehjem i Oslo

Publisert

Oslo kommune er en pioner på kvalitetsmålingsarbeid i eldreomsorgen. En rapport fra Ny Analyse viser at privatdrevne sykehjem i Oslo scorer høyest på objektive kvalitetsmål.

Gjennom bruk av både subjektive og objektive kvalitetsmålinger siden 2007, har Oslo kommune utviklet et godt kvalitetsmålingssystem som gir god styringsinformasjon om eldreomsorgen. En rapport fra Ny Analyse viser at privatdrevne sykehjem i Oslo scorer høyest på objektive kvalitetsmål.

Rapporten er laget på på oppdrag fra NHO Service og er basert på Oslo kommunes eget tallmaterialet. Objektive kvalitetsmål er pleiefaglige indikatorer som omfatter blant annet ernæring, sårstell, fall, -forhold det enkelte sykehjem kan gjøre noe med til pasientens beste. Subjektive kvalitetsindikatorer er pårørende undersøkelser, som blant annet ser på aktivitetstilbud, trivsel og miljø. Private sykehjem scorer høyest på den objektive kvaliteten.

- Det er dessverre slik at de færreste norske kommuner måler kvaliteten på sine sykehjem gjennom både subjektive og objektive kvalitetsindikatorer, slik Oslo har gjort. Denne rapporten dokumenterer grundig at mangfoldet av driftere i eldreomsorgen i Oslo, har skapt økt kvalitet i tjenestene til brukerne både pleiefaglig og hva gjelder innholdet i aktivitetstilbud, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service.Private ideelt drevne sykehjem scorer best på subjektiv kvalitet. Øvrige private sykehjem gjør det bra på medbestemmelse, aktiviteter og underholdning. Kommunale sykehjem scorer dårligst på begge indikatorer samlet, men også enkelte kommunale sykehjem gjør det godt, som for eksempel Økernhjemmet.

Kvalitetsindikatorene har vært under utvikling over tid og ble sist revidert i 2014. Det var et enstemmig bystyre, inkludert SV som da vedtok kvalitetssystemet for eldreomsorgen i Oslo.

- Dette kvalitetssystemet er ikke perfekt, og forteller ikke alt om eldreomsorgen, men er noe av det beste vi har blant norske kommuner i dag, og bør være til inspirasjon for mange andre kommuner som ikke måler kvalitet i det hele tatt. NHO Service har tatt til orde for et nasjonalt kvalitetssystem, hvor vi mener Oslo viser hvordan et slikt system kan utformes, fortsetter Kaltenborn.

Kostbar fremtid uten private
Dagens byråd i Oslo, har programfestet avvikling av alle private sykehjem etter hvert som kontraktene løper ut. Det betyr enten rekommunalisering, anbud kun for idielle hvis lovverket åpner for det, eller kombinasjoner av dette. Rapporten dokumenter at en eventuell rekommunalisering av alle private sykehjem i Oslo, sett i sammenheng med fremskrivningsbehov for sykehjemsplasser frem mot 2040, vil gi en årlig merkostnad for kommunen på 145 millioner kroner i 2040. Rapporten baserer seg på SSBs mellomalternativ i befolkningsutviklingen for personer over 67 år i Oslo, et scenario som ligger betydelig under høyscenariet (dagens dekningsgrad) og betydelig under framskrivingene i Oslo kommunes egen Sykehjemsbehovsplan 2016-2026. Dersom Oslo kommunes behovsplan legges til grunn blir dermed den årlige merkostnaden for kommunen høyere enn når man legger rapporten fra Ny Analyse til grunn.

- Avhengig av hvilke politiske valg Oslo kommune tar fremover, dokumenter rapporten med all tydelighet at en full rekommunalisering av alle private sykehjem gir store merkostnader i kombinasjon med økte pleiebehov frem mot 2040. Dette gir mindre bærekraftig velferd og fare for dårligere tjenester til byens eldre innbyggere, sier Kaltenborn.

Oppdraget NHO Service ga til Ny Analyse AS var å oppsummere Oslo kommunes egne tall fra de subjektive og objektive kvalitetsindikatorer, samt kommunens egne kostnadstall ved ulike driftsformer, samt anslå fremskrivningsbehovet for sykehjemsplasser frem mot 2040 i kombinasjon med kostnader.

Rapportens hovedkonklusjoner
Hele rapporten (Pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: